Проекти

Капiтальнi iнвестицiї та економiчна поведiнка українських пiдприємств

Проект програми PRU Дому Свободи “Капiтальнi iнвестицiї та економiчна поведiнка українських пiдприємств” було розпочато в травнi та завершено в груднi 2001 року.

Iдея проекту – проаналiзувати якiсть iнвестицiйного процесу у виробничому секторi української економiки з огляду на його вплив на пiдвищення ефективностi пiдприємств.

 

Пiдгрунтя проекту

Звичайно вважають, що iнвестицiї в основний капiтал виробництва є суттєвим позитивом для економiки. Набагато менше уваги придiляється аспектам ефективностi, а також ролi, яку конкуруючi iнвестори вiдiграють в процесi вiдбору найбiльш привабливих фiрм i поширення своєї культури бiзнесу. В той же час, цi питання є надзвичайно важливими для забезпечення належного ефекту вiд iнвестицiй на соцiальну сферу та економiчне зростання, якi є важливими для країн iз слабкою ринковою структурою.

 

Завдання проекту

Метою проекту був аналiз iнвестицiйного процесу в Українi. Зокрема, наша дослiдницька група намагалася вiднайти вiдповiдi на такi питання: Чи сприяє iнвестицiйний процес поширенню ринковоорiєнтованої культури бiзнесу в Українi? Якi фактори покращують/погiршують цей процес?

Тематичні напрямки
  • Проекти
  • Реструктуризація підприємств

Травень 11, 2001