Новини

CASE Україна разом з аналiтично-дорадчим центром комiсiї блакитної стрiчки (ПРООН) органiзував круглий стiл для обговорення питань створення дiєвих антикорупцiйних стратегiй для України. Цiллю круглого столу було привернути увагу до системної ролi та чинникiв корупцiї в Українi, та запропонувати теоретичну i аналiтичну методологiю для розробки вiдповiдних антикорупцiйних стратегiй, з кiлькома прикладами її застосування. Детальну iнформацiю дивiться в прес-релiзi та головнiй доповiдi (автор – Володимир Дубровський, провiдний дослiдник та член Наглядової Ради CASE Україна).

Пiдготовлено новий випуск щомiсячного видання “Економiка України: Мiсячний Огляд” №1 / 2006 (Сiчень). Матерiали мiстять аналiз розвитку реального, монетарного, зовнiшнього секторiв та iнфляцiйних тенденцiй у листопадi-груднi 2005 р.

У засобах масової інформації з’явилась інформація про ініціативу Міністерства економіки щодо введення диференційованих цін на газ для української промисловості.

CASE Україна разом з аналітично-дорадчим центром комісії блакитної стрічки (ПРООН) організує круглий стіл для обговорення головних проблем та корекцій до Цивільного Кодексу України. Ми запрошуємо всіх спеціалістів, що працюють над цією проблемою, прийняти участь в дискусії, що відбудеться 24 січня 2006 року з 14-00 до 16-30 в готелі Київ на другому поверсі. Цілю круглого столу є привернути увагу до цього питання та стимулювати позитивне вирішення проблеми. Детальну інформацію дивіться в запрошенні.

Володимир Дубровський, провiдний дослiдник та член Наглядової Ради. Презентацiя з питань полiтико-економiчних механiзмiв реформ за умов домiнуючого пошуку ренти, як це має мiсце у пострадянському перехiдному перiодi (наприклад, в Українi), пiдготовлена для Семiнару по iнституцiйному аналiзу Iнституту Рональда Коуза (Барселона, Iспанiя, вересень 2005), та доповнена з використанням коментарiїв та зауважень вiд викладачiв та учасникiв семiнару. Кiлька слайдiв також включенi з метою полегшити сприйняття презентацiї для неспецiалiстiв у проблемах полiтичної економiки.

Пiдготовлено новий випуск щомiсячного видання “Приватизацiя: Мiсячний Огляд” №6 / 2005 (Грудень). Матерiали мiстять аналiз приватизацiйних процесiв у груднi 2005 р.

Володимир Дубровський, провiдний дослiдник та член Наглядової Ради. Презентацiя з загальних питань посткомунiстичної трансформацiї пiдготовлена для Польського Економiчного Форуму (Криниця, вересень 2005).

Володимир Дубровський, провiдний дослiдник та член Наглядової Ради. Презентацiя з прикладних проблем полiтико-економiчних аспектiв формування сприятливого дiлового клiмату в Українi. Пiдготовлено для Мiжнародної конференцiї “Україна: Бiзнес та Економiчнi прiоритети”, проведеної спiльно Iнститутом Конкурентного Суспiльства, Українським незалежним центром полiтичних дослiджень, та СIРЕ (Київ, листопад 2005).

Пiдготовлено новий випуск щомiсячного видання “Економiка України: Мiсячний Огляд” №7 (1-2) / 2005 (Грудень). Матерiали мiстять аналiз розвитку реального, монетарного, зовнiшнього секторiв, iнфляцiйних процесiв, а також доходiв населення у жовтнi-листопадi 2005 р.

Пiдготовлено новий випуск щоквартальника “Економiка України: тенденцiї, оцiнки, прогнози” №4’2005. Вiн мiстить аналiз розвитку промислового, монетарного, фiскального та торгового секторiв у третьому кварталi 2005 р. та прогноз основних економiчних показникiв на 2006 та 2007 роки.

Переглянути архів по роках