Новини

CASE Україна розпочинає новий короткостроковий проект “Програма тренування по бюджетному процесу та бюджетному й фiскальному аналiзу в Українi”. Програма має на метi залучення групи з шести представникiв Нацiональної Асамблеї Вiрменiї (вiрменський парламент) до участi у однотижневому турi до України для ознайомлення з ефективними та практичними пiдходами до бюджетного та фiскального аналiзу. Учасники програми будуть зустрiчатись з українськими експертами та ознайомлюватись з питаннями, що стосуються бюджетного процесу в Українi.

CASE Україна розпочинає новий довгостроковий проект “Збереження низького рiвня iнфляцiї за умов полiтики фiнансової лiбералiзацiї”. Метою проекту є визначення та опис необхiдних передумов для пiдтримки подальшого економiчного зростання України, при чому не наражаючись на небезпеку iнфляцiї та порушення макроекономiчної стабiльностi. Даний проект є 150-им грантом затвердженим Польcько-Американсько-Українською Iнiцiативою про Спiвпрацю (ПАУСI). У проектi беруть участь ще два партнери: CASE Варшава та Iнститут Реформ. Результати проекту будуть наданi для ознайомлення експертам НБУ.

Володимир Дубровський презентував перший варiант дослiдження по Українi зробленого в межах Глобального Дослiдницького Проекту Розумiння Реформ на мiжнародному симпозiумi у Делi, що вiдбувся 26 сiчня 2004-го року.

Пiдготовлено новий випуск щоквартальника “Економiка України: тенденцiї, оцiнки, прогнози” №4’2003. Вiн мiстить аналiз розвитку промислового, монетарного, фiскального та торгового секторiв в третьому кварталi 2003 р. та прогноз основних економiчних показникiв на 2003 та 2004 роки.

Володимир Дубровський, провiдний експерт та член Наглядової Ради CASE Україна, зробив доповiдь на конференцiї, присв’яченiй проблемам коррупцiї та розвитку пiдприемництва в Українi, що вiдбулася 17 – 18 жовтня 2003 року в Великiй Залi Української Академiї Наук.

Пiдготовлено новий випуск щоквартальника “Економiка України: тенденцiї, оцiнки, прогнози” №3’2003. Вiн мiстить аналiз розвитку промислового, монетарного, фiскального та торгового секторiв в другому кварталi 2003 р. та прогноз основних економiчних показникiв на 2003 та 2004 роки.

11 вересня вiдбувається прес-конференцiя на тему “Кон’юнктурнi дослiдження: новi можливостi для прогнозування розвитку дiлової активностi”, органiзована Центром соцiально-економiчних дослiджень CASE Україна. На зустрiчi представлено результати спiльного українсько-швейцарського проекту “Впровадження методики дослiджень дiлової активностi у секторi послуг в Українi”. У прес-конференцiї приймає участь професор Бернд Шипс, президент Центру мiжнародних дослiджень економiчних циклiв, директор Швейцарського iнституту дослiджень циклiв дiлової активностi, Цюрих, Швейцарiя та експерти CASE Україна. Прес-конференцiя вiдбудеться в примiщеннi Магiстерської програми з економiки Нацiонального унiверситету “Києво-Могилянська Академiя” за адресою: вул. Волоська, 10, ауд. 201. Початок о 15:30.

Пiдготовлено новий випуск щоквартальника “Економiка України: тенденцiї, оцiнки, прогнози” №2’2003. Вiн мiстить аналiз розвитку промислового, монетарного, фiскального та торгового секторiв в першому кварталi 2003 р. та прогноз основних економiчних показникiв на 2003 та 2004 роки.

CASE Україна та Мiнiстерство Економiки та з Питань Європейської iнтеграцiї провели круглий стiл на тему “Джерела економiчного зростання в Українi в 1999-2002 рр. та перспективи на 2003-2004 рр. ” Марек Домбровский (Фундацiя CASE) презентував дослiдження “Джерела економiчного зростання в Українi пiсля валютної кризи 1998 р. та подальшi перспективи.” (дослiдження проводилось для Свiтового Банку).

CASE Україна та Нацiональний Банк України провели круглий стiл на тему: “Поява iноземних банкiв: свiтовий досвiд та рекомендацiї для України”.

Переглянути архів по роках