Новини

Володимир Дубровський презентував перший варiант дослiдження по Українi зробленого в межах Глобального Дослiдницького Проекту Розумiння Реформ на мiжнародному симпозiумi у Делi, що вiдбувся 26 сiчня 2004-го року.

Пiдготовлено новий випуск щоквартальника “Економiка України: тенденцiї, оцiнки, прогнози” №4’2003. Вiн мiстить аналiз розвитку промислового, монетарного, фiскального та торгового секторiв в третьому кварталi 2003 р. та прогноз основних економiчних показникiв на 2003 та 2004 роки.

Володимир Дубровський, провiдний експерт та член Наглядової Ради CASE Україна, зробив доповiдь на конференцiї, присв’яченiй проблемам коррупцiї та розвитку пiдприемництва в Українi, що вiдбулася 17 – 18 жовтня 2003 року в Великiй Залi Української Академiї Наук.

Пiдготовлено новий випуск щоквартальника “Економiка України: тенденцiї, оцiнки, прогнози” №3’2003. Вiн мiстить аналiз розвитку промислового, монетарного, фiскального та торгового секторiв в другому кварталi 2003 р. та прогноз основних економiчних показникiв на 2003 та 2004 роки.

11 вересня вiдбувається прес-конференцiя на тему “Кон’юнктурнi дослiдження: новi можливостi для прогнозування розвитку дiлової активностi”, органiзована Центром соцiально-економiчних дослiджень CASE Україна. На зустрiчi представлено результати спiльного українсько-швейцарського проекту “Впровадження методики дослiджень дiлової активностi у секторi послуг в Українi”. У прес-конференцiї приймає участь професор Бернд Шипс, президент Центру мiжнародних дослiджень економiчних циклiв, директор Швейцарського iнституту дослiджень циклiв дiлової активностi, Цюрих, Швейцарiя та експерти CASE Україна. Прес-конференцiя вiдбудеться в примiщеннi Магiстерської програми з економiки Нацiонального унiверситету “Києво-Могилянська Академiя” за адресою: вул. Волоська, 10, ауд. 201. Початок о 15:30.

Пiдготовлено новий випуск щоквартальника “Економiка України: тенденцiї, оцiнки, прогнози” №2’2003. Вiн мiстить аналiз розвитку промислового, монетарного, фiскального та торгового секторiв в першому кварталi 2003 р. та прогноз основних економiчних показникiв на 2003 та 2004 роки.

CASE Україна та Мiнiстерство Економiки та з Питань Європейської iнтеграцiї провели круглий стiл на тему “Джерела економiчного зростання в Українi в 1999-2002 рр. та перспективи на 2003-2004 рр. ” Марек Домбровский (Фундацiя CASE) презентував дослiдження “Джерела економiчного зростання в Українi пiсля валютної кризи 1998 р. та подальшi перспективи.” (дослiдження проводилось для Свiтового Банку).

CASE Україна та Нацiональний Банк України провели круглий стiл на тему: “Поява iноземних банкiв: свiтовий досвiд та рекомендацiї для України”.

Свiтовий Економiчний Форум (WEF) випустив “Звiт про глобальну конкурентоспроможнiсть 2002-2003″ . Звiт мiстить iнформацiю про дослiдження рiвня конкурентноздатностi в 50-60 країнах свiту. У рамках цього проекту CASE Україна спiвпрацювала з WEF з метою збирання даних для визначення рiвня конкурентноздатностi України.

Об’єднана група дослiдникiв з CASE та CASE Україна розглянула результати звiту “Джерела економiчного зростання в Українi пiсля валютної кризи 1998 р. та подальшi перспективи” з експертами Свiтового Банку з Вашингтона, Києва та Варшави. Серед роздiлiв, що обговорювалися, переважали тi, що стосуються мiкроекономiчної сфери, фiскальної, торгової та аграрної полiтики.

Переглянути архів по роках