Проекти

Порiвняяльний аналiз систем банкрутства в Польщi та України

В березнi 2001 р. за угодою гранту вiд Партнерства Дому Свободи програма CASE Україна розпочала проект “Порiвняльний аналiз систем банкрутства в Польщi та України”. Проект було завершено в Жовтнi 2001 р.

Цiлью проекту був аналiз систем банкрутства України i Польщi (процедури, iнституцiйне оточення, юридичний контекст) для того, щоб визначити головнi недолiки в дiючому механiзмi банкрутства, та розробити рекомендацiї щодо удосконалення процедур банкрутства в Українi.

 

Пiдгрунтя проекту

Ефективна система банкрутства є необхiдною передумовою для ринкових економiк, що забезпечує вiльний вихiд на ринок (з ринку). Компанiї, що мають фiнансовi труднощi, змушенi покинути ринок, в той час, як найбiльш успiшнi пiдприємства вмотивованi замiщувати їх. Таким чином, лiквiдацiя цих фiрм, або їхнiй вихiд з ринку, може розглядатися як побiчний продукт конкурентного процесу та природнього вiдбору.

Дослiдження показують, що в ринкових економiках число фiрм, що мають фiнансовi труднощi, вiдносно невелике, а число тих, що банкрутiють навiть менше. В перехiдних економiках, однак, число фiрм з серйозними фiнансовими проблемами є дуже великим. Ситуацiя ще бiльше ускладнюється, оскiльки бiльшiсть компанiй-банкрутiв – це великi та середнi пiдприємства, але жодне велике пiдприємство не збанкрутiло в Українi. До останнього часу процедури банкрутства застосовувалися виключно до малих приватних пiдприємств торгiвлi або послуг.

На вiдмiну вiд України, польська економiка має досвiд масового вiдходу пiдприємств. Польськi механiзми банкрутства не можуть вважатись досконалими, а адмiнiстративнi можливостi вважаються невеликими, але сотнi державних пiдприємств (та тисячi iнших фiрм) були примушенi до реструктуризацiї або лiквiдацiї в Польщi. В цьому контекстi важливо переглянути досвiд Польщi та взяти практичний урок, як запровадити процедури банкрутства та забезпечити їх функцiонування.

 

Завдання проекту

Проект фокусувався на аналiзi та порiвняннi польського та українського пiдходiв до розвитку систем банкрутства. Найбiльший наголос було зроблено на мотивацiї всiх економiчних агентiв, що пов’язанi з процесом банкрутства, а також на визначеннi недолiкiв в законодавчiй та адмiнiстративнiй базi в Українi та Польщi.

Базуючись на проведених дослiдженнях, нашi експерти розробили специфiчнi рекомендацiї, якi було включено до Державної Програми економiчного i соцiального розвитку України в 2002 р. Цi рекомендацiї, а також розробки проекту, широко обговорювалися протягом семiнару та робочих зустрiчей з представниками Комiтету з Економiчної Полiтики Верховної Ради України, Державного Комiтету Пiдтримки Пiдприємницької Дiяльностi, Агенцiї Менеджерiв Арбiтражу, представникiв українських недержавних органiзацiй. Результатом проекту була публiкацiя “Порiвняльний аналiз систем банкрутства в Польщi та Українi”.

Тематичні напрямки
  • Проекти
  • Реструктуризація підприємств

Березень 11, 2001