Новини

Презентація “Рушiйнi сили реформ, яких нiхто не хотiв: чи здатнi шукачi ренти приборкати пошук ренти? Приклад України.”

Володимир Дубровський, провiдний дослiдник та член Наглядової Ради. Презентацiя з питань полiтико-економiчних механiзмiв реформ за умов домiнуючого пошуку ренти, як це має мiсце у пострадянському перехiдному перiодi (наприклад, в Українi), пiдготовлена для Семiнару по iнституцiйному аналiзу Iнституту Рональда Коуза (Барселона, Iспанiя, вересень 2005), та доповнена з використанням коментарiїв та зауважень вiд викладачiв та учасникiв семiнару. Кiлька слайдiв також включенi з метою полегшити сприйняття презентацiї для неспецiалiстiв у проблемах полiтичної економiки.

Презентація (.ppt) (англ.)

Січень 11, 2006