Архів
2010...
11.04.2010

Удосконалення системи соціальної допомоги (пілотні проекти)

11.03.2009

Громадські роботи у системі соціального захисту

11.03.2009

Робота соціального інспектора: поточний стан та перспективи розвитку інституту

11.03.2009

Удосконалення механізмів надання житлових субсидій

11.03.2009

Удосконалення механізмів оцінки доходу заявника: непрямий метод

11.07.2008

Cтратегії монетизації соціальних пільг в Україні

11.03.2008

Розробка системи завчасного попередження макроекономічних криз в Україні

11.03.2008

Секторальний аналіз

11.03.2008

Оцінка фінансової стабільності в Україні

11.01.2008

Комплексна оцінка фіскальної стійкості в Україні

11.08.2007

Розробка аналітичної основи для удосконалення Державної програми приватизації

11.04.2007

Аналіз перспектив торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом

11.03.2007

Mіжнародна конференція “Вплив глобалізації на Європу та Азію”

11.05.2007

Оцінка впливу урядових рішень на економічних агентів та ринки: аналітичний підхід та методологія

11.11.2006

Енергетична ситуація в Україні та можливі шляхи її покращення

11.09.2006

Дослідження нетарифних бар’єрів торгівлі для українських експортерів на ринку ЄС

11.07.2006

Політика сусідства Європейського Союзу на Сході: економічний потенціал та майбутній розвиток

11.05.2006

Перспективи економічних відносин між Україною та ЄС

11.06.2005

Експертна підтримка Комісії “Блакитної стрічки”

11.07.2004

Соцiально-економiчнi наслiдки приватизацiї державного майна в Українi

11.05.2004

Вивчення можливостей та обмежень для пiдприємництва та розвитку малого та середнього бiзнесу в Криму

11.01.2004

Збереження низького рiвня iнфляцiї за умов полiтики фiнансової лiбералiзацiї

11.03.2004

Аналiз економiки України та перспективи її розвитку

11.06.2004

Регiональна доповідь з людського розвитку

11.08.2001

Роль та дiяльнiсть Нацiонального Банку України у контекстi проблем перехiдного перiоду

11.05.2001

Вплив приватизацiї на поведiнку та дiяльнiсть українських пiдприємств у 2000-2001 роках

11.05.2001

Капiтальнi iнвестицiї та економiчна поведiнка українських пiдприємств

11.03.2001

Порiвняяльний аналiз систем банкрутства в Польщi та України

11.10.2000

Дослiдження тенденцiй та очiкувань пiдприємств сфери послуг в Українi

11.01.1999

Звіт про глобальну конкурентоспроможність

11.01.1999

Проект “Гарвардський унiверситет – Україна”