Проекти
40704-img

Проект є частиною “Програми інтеграції та розвитку Криму” ПРООН. Мета проекту полягає в розробцi рекомендацiй з полiтики подальшого розвитку малого та середнього пiдприємництва в Криму через розв’язання проблем, що обмежують такий розвиток сьогоднi.

11738-img

Метою проекту є визначення та опис необхiдних передумов для пiдтримки подальшого економiчного зростання України, при чому не наражаючись на небезпеку iнфляцiї та порушення макроекономiчної стабiльностi.

52033-img

У даному проектi проводиться аналiз макроекономiчного стану у країнi, демографiї та доходiв домогосподарств; розглядаються особливостi фiнансових ринкiв. Весь проект подiлено на три частини: макроекономiчний аналiз; аналiз демографiї та рiвня життя, й фiнансовi ринки.

98682-img

Організації, що входять до мережі СASE були відповідальним за написання трьох секцiй третього роздiлу.

В серпнi 2001 року Нацiональний Банк України та Центр соцiально-економiчних дослiджень CASE Україна розпочали спiльний проект “Роль та дiяльнiсть Нацiонального Банку України у контекстi проблем перехiдного перiоду”. Канадська Агенцiя Мiжнародного Розвитку фiнансувала цю iнiцiативу в рамках програми Полiтичного Консультування Реформ в Українi, котра керується Канадським Бюро Мiжнародної Освiти.

У травнi 2001 року було розпочато проект “Вплив приватизацiї на поведiнку та дiяльнiсть українських пiдприємств у 2000-2001 роках”, профiнансований Фондом Державного Майна України.

Проект програми PRU Дому Свободи “Капiтальнi iнвестицiї та економiчна поведiнка українських пiдприємств” було розпочато в травнi та завершено в груднi 2001 року.

В березнi 2001 р. за угодою гранту вiд Партнерства Дому Свободи програма CASE Україна розпочала проект “Порiвняльний аналiз систем банкрутства в Польщi та України”. Проект було завершено в Жовтнi 2001 р.

Проект “Дослiдження тенденцiй та очiкувань пiдприємств сфери послуг в Українi” це щоквартальне опитування пiдприємств сектору послуг, зокрема телекомунiкацiйних послуг, реклами, програмного забезпечення, та банкiв. Детально дiзнатися про iсторiю та методологiю проекту ви можете на сторiнцi ‘Про проект’. Повний аналiз результатiв опитування видається щоквартально, i їх можна отримати на сторiнцi ‘Останнiй випуск’.

77582-img

Звіт про глобальну конкурентоспроможність – найбільш повний та ґрунтовний аналіз факторів конкурентоспроможності економік країн світу. Дослідження конкурентоспроможності проводиться СЕФ щороку і на сьогодні охоплює 125 країн. CASE Україна протягом останніх восьми років є офіційним партнером СЕФ у проведенні цього дослідження в Україні.

Переглянути архів