Дослідження перехідних економік

Регiональна доповідь з людського розвитку

98682-img

 

Про проект

Організації, що входять до мережі СASE були відповідальним за написання трьох секцiй третього роздiлу, а саме:

3.2 Фiнансова реформа у країнах СНД. Об’єктом розгляду даної секцiї є взаємозалежнiсть розвитку ринку грошей i особливостей приватизацiї у банках та iнших фiнансових органiзацiях.

3.4 Бiзнес клiмат: мале та середнє пiдприємництво й прямi iноземнi iнвестицiї. Головний фокус цiєї секцiї зосереджено на глибокому системному аналiзi причин слабкого дiлового та iнвестицiйного клiмату в країнах СНД.

3.7 Ринок працi. У цiєї секцiї розглядаються специфiчнi характеристики розвитку ринку працi країн з перехiдною економiкою; проводиться аналiз їх макроекономiчних, структурних та iнституцiональних коренiв. Також вiдображаються економiчнi та соцiальнi наслiдки цього розвитку.

Iншi учасники написання даної роботи є: CASE Молдова, CASE Мiнськ, CASE Киргизстан. Фiнансування проекту здiйснює ПРООН.

Тематичні напрямки
  • Дослідження перехідних економік
  • Проекти

Червень 11, 2004