Дослідження перехідних економік

Роль та дiяльнiсть Нацiонального Банку України у контекстi проблем перехiдного перiоду

В серпнi 2001 року Нацiональний Банк України та Центр соцiально-економiчних дослiджень CASE Україна розпочали спiльний проект “Роль та дiяльнiсть Нацiонального Банку України у контекстi проблем перехiдного перiоду”. Канадська Агенцiя Мiжнародного Розвитку фiнансувала цю iнiцiативу в рамках програми Полiтичного Консультування Реформ в Українi, котра керується Канадським Бюро Мiжнародної Освiти.

Завданням проекту було допомогти Нацiональному Банку України (НБУ) у розвитку їхнiх можливостей щодо пiдготовки аналiтично-обгрунтованих стратегiй монетарної полiтики.

 

Пiдгрунтя проекту

Роль центрального банку (ЦБ) у ринковiй економiцi була предметом для постiйного обговорення i може зайняти теоретикiв та практикiв на довгий час. Бiльше того, якщо аналiзувати дане питання у контекстi пост-радянських країн з перехiдною економiкою, то проблема стає ще бiльш серйозною. Стандартнi концепцiї дiяльностi ЦБ базуються на певних припущеннях (явних чи неявних) про середовище в якому ЦБ оперує. На приклад, вважається, що ЦБ має специфiчну органiзацiйну структуру, досвiдчений персонал, необхiднi ресурси, та подiляє певнi функцiї з iншими гiлками влади, котрi здатнi виконувати визначенi функцiї. Також припускається, що ЦБ оперує у прозорих регуляторних рамках, що пов’язано зi специфiчними ринковими iнституцiями.

Однак, жодна з цих умов у перехiдних економiках не задовольняється. Крiм того, що стандартнi iнструменти для проведення полiтики не наявнi, iснує грунтовний конфлiкт мiж теперiшньою полiтикою та довгостроковими структурними та iнституцiйними реформами. Перехiднi економiки повиннi створити життєздатну iнституцiйну iнфраструктуру для формулювання довгострокової полiтики. Хоча повсякденнi рiшення також повиннi прийматись, для них ще не створено вiдповiдних рамок.

Нацiональний Банк України вiдiграє вирiшальну роль у економiцi України. Дiяльнiсть НБУ регулюється як чинним законодавством так i його власними регуляторними рiшеннями. Хоча вiн належить до виконавчої гiлки влади, НБУ має значний рiвень незалежностi. В той час як головною функцiєю Нацiонального Банку є проведення монетарної полiтики, НБУ посереднiм чином впливає на iншi сфери (соцiальна полiтика, фiскальна полiтика, iндустрiальна полiтика, регiональна полiтика, мiжнародна торгiвля i т.д.) та його дiяльнiсть визначає стабiльнiсть у країнi, її зростання та добробут людей. До того ж НБУ проводить деякi операцiї типовi для звичайного банку: тримання депозитiв, видання кредитiв та проведення операцiй з цiнними паперами.

 

Завдання проекту

Проект був присвячений загальним питанням щодо ролi ЦБ у перехiдних економiках, також розглядались специфiчнi питання щодо iнституцiонального статусу та повсякденної дiяльностi НБУ. Перед проектом було поставлено наступнi завдання:

  • вивчити рiзнi проблеми перехiдного перiоду у дiяльностi ЦБ в контекстi економiчної теорiї та мiжнародного досвiду;
  • розробити концепцiю та методологiю аналiтичної монiторингової системи для опису, вимiру та аналiзу iнституцiональних й структурних змiн у показниках, що стосуються української монетарної полiтики та дiяльностi НБУ;
  • застосувати, де можливо, досвiд Канади, включаючи також досвiд iнституцiй та полiтичний досвiд;
  • для вивчення досвiду польських реформ, польської монетарної полiтики та iнституцiональних зв’язкiв мiж польським урядом та ЦБ.
Тематичні напрямки
  • Дослідження перехідних економік
  • Економіка фінансових ринків
  • Проекти

Автори:
Серпень 11, 2001