Проекти

Вплив приватизацiї на поведiнку та дiяльнiсть українських пiдприємств у 2000-2001 роках

У травнi 2001 року було розпочато проект “Вплив приватизацiї на поведiнку та дiяльнiсть українських пiдприємств у 2000-2001 роках”, профiнансований Фондом Державного Майна України.

Iдея проекту:

  • проаналiзувати рiзницю в економiчнiй (зокрема iнвестицiйнiй) поведiнцi, ефективностi та дiяльностi приватизованих пiдприємств (з рiзним рiвнем приватизацiї) та пiдприємств державної форми власностi;
  • визначити наявнi проблеми у полiтицi розвитку пiдприємств та зробити полiтичнi рекомендацiї для уряду України.
Пiдгрунтя проекту

Основним завданням розпочатого в Українi процесу приватизацiї було покращення економiчної дiяльностi українських пiдприємств. Однак, у пост-радянських економiках численi iнституцiйнi перешкоди заважали цим змiнам та послаблювали зв’язок мiж економiчною поведiнкою та дiяльнiстю пiдприємств. Це дало пiдстави експертам твердити, що приватизацiя негативно впливає на економiчну дiяльнiсть i вiдповiдно зростання.

Тим часом, за останнi роки можна спостерiгати зростання позитивної рiзницi мiж (повнiстю та частково) приватизованими та державними пiдприємствами. Чи цi змiни спiвпадають з початком економiчного зростання спричиненого вже завершеним етапом приватизацiї? Якою мiрою iнвестицiї зробленi iндустрiальними фiрмами можуть бути економiчно виправданими? Чи можна вважати економiчне зростання в Українi обгрунтованим? Чи iнвестицiї залежать вiд типу власностi, як передбачає модель?

Для виконання завдань проекту, дослiдницька група намагалась визначити та порiвняти зразки економiчної поведiнки та економiчної дiяльностi приватизованих пiдприємств, державних пiдприємств та пiдприємств змiшаної форми власностi. Це допомогло нашiй групi зробити висновки про той вплив, який приватизацiя мала на українськi пiдприємства, а також виробити рекомендацiї щодо проведення бiльш ефективної полiтики приватизацiї.

Матерiали проекту

Детально про результати проекту Ви зможете дiзнатись зi звiтiв:

  • “Вплив роздержавлення на економiчну поведiнку та стан пiдприємств в контекстi загальноекономiчної ситуацiї в Українi”.
  • “Вплив приватизацiї на економiчну поведiнку та стан пiдприємств в контекстi загальноекономiчної ситуацiї в Українi у 2000-2001 роках”.
Тематичні напрямки
  • Проекти
  • Реструктуризація підприємств

Травень 11, 2001