Огляд тенденцій бізнесу

Дослiдження тенденцiй та очiкувань пiдприємств сфери послуг в Українi

Проект “Дослiдження Тенденцiй та Очiкувань Пiдприємств Сфери Послуг в Українi” це щоквартальне опитування пiдприємств сектору послуг, зокрема телекомунiкацiйних послуг, реклами, програмного забезпечення, та банкiв.

 

Головнi результати

Восьмий тур опитування вiдбувся у червнi 2004 року.

Банкiвський сектор

Пiдсумовуючи результати восьмого туру кон’юнктурного дослiдження українських банкiв, варто ще раз наголосити на таких головних висновках:

 • У II-му кварталi 2004 року поточна кон’юнктура банкiвського сектору була в цiлому сприятлива. Спостерiгалося зростання попиту на банкiвськi послуги.
 • Занепокоєння викликає погiршення, другий квартал поспiль, деяких показникiв, що характеризують фiнансовi результати дiяльностi (чистий прибуток, комiсiйнi доходи за операцiї з клiєнтами, результат торговельних операцiй тощо). Проте менеджери сподiваються на переривання цiєї тенденцiї в другiй половинi 2004 року.
 • У II-му кварталi 2004 року самооцiнка банками власної конкурентної позицiї дещо погiршилась. Для ринку юридичних осiб погiршення самооцiнки конкурентної позицiї було бiльш суттєвим, нiж для ринку фiзичних осiб.
 • Оцiнка загальноекономiчного середовища дiяльностi банкiв трохи покращилась, але в наступнi пiвроку банки очкують, що середовище їхньої дiяльностi погiршиться знов.
 • Серед найсуттєвiших перепон на шляху розвитку банкiвського бiзнесу найчастiше називалися регуляторнi перепони, конкуренцiя в банкiвському секторi та високий податковий тиск.
Телекомунiкацiї
 • В II-му кварталi 2004 року оцiнки та очiкування пiдприємств зв’язку щодо показникiв поточної дiяльностi були позитивними, але гiршими, нiж в наприкiнцi 2003 року, що свiдчить про тенденцiю до уповiльнення дiлової активностi в секторi.
 • Погiршення очiкувань щодо змiн фiнансово-економiчного становища пiдприємств в 6-ти мiсячнiй перспективi та планiв щодо продуктивних iнновацiй на наступнi 12 мiсяцiв також свiдчить про можливе уповiльнення дiлової активностi в секторi в середньостроковiй перспективi, при незмiнностi загальноекономiчних умов дiяльностi пiдприємств.
 • Очiкування щодо показникiв роботи на наступнi 3-4 мiсяцi вказують, що пiдприємства планують виходити на новi сегменти ринку, до нових споживачiв, i тим самим, намагатимуться вирiшити проблеми з попитом, з якими стикаються протягом останнiх 6-ти мiсяцiв.
 • На фонi посилення конкуренцiї в секторi, пiдприємства продовжують полiтику зменшення цiн.
 • Пошук висококвалiфiкованих кадрiв залишається складним, ускладнився й пошук неквалiфiкованих працiвникiв.
 • Список перешкод ведення бiзнесу в секторi очолює виска конкуренцiя, регуляторнi перешкоди (дозвiльна система) та брак фiнансового i людського капiталу.
Послуги “бiзнес-для-бiзнесу”
 • В II-му кварталi 2004 року вiдбувалося подальше пожвавлення дiлової активностi в секторi: оцiнки та очiкування пiдприємств були позитивними.
 • Продовжувалося зростання попиту. Пiдприємства отримували новi замовлення, основним джерелом яких, були вiтчизнянi клiєнти. Покращилась самооцiнка конкурентної позицiї компанiй.
 • Покращилась самооцiнка конкурентної позицiї компанiй.
 • В наступнi 3-4 мiсяцi очiкується продовження позитивних тенденцiй. Вiтчизнянi клiєнти продовжуватимуть бути активними.
 • Iнвестицiйнi плани пiдприємств на наступнi 12 мiсяцiв позитивнi. Проте на вiдмiну вiд попереднiх перiодiв, пiдприємства зараз є бiльш орiєнтованими на iнвестицiї в примiщення.
 • Очiкується продовження зростання тарифiв на послуги.
 • Викликає занепокоєння зростання важливостi таких перешкод ведення бiзнесу, як доступ до кредитiв та висока процентна ставка кредитiв. Це може розглядатися, як ризики щодо прогнозу подальшого стабiльного зростання в секторi.

 

Про проект

Наш центр має на метi пiдтримку та розвиток системи дослiджень дiлових тенденцiй в сферi послуг в Українi. Проект “Дослiдження Тенденцiй та Очiкувань Пiдприємств Сфери Послуг в Українi” є одним з наших крокiв в цьому напрямку.

Цiлi проекту
 • сприяти становленню та функцiонуванню ринкової економiки в Українi через створення ринкових iнститутiв та засобiв комунiкацiї мiж суб’єктами ринку;
 • надати можливiсть дослiдникам вивчати реакцiю пiдприємств у сферi послуг на макроекономiчну полiтику, що проводиться в Українi;
 • допомогти нашим клiєнтам з державних кiл визначати очiкування українського бiзнесу стосовно майбутнього економiчного розвитку країни;
 • створити для дiлових людей додаткове джерело iнформацiї для оцiнки та передбачення тенденцiй ринку;
 • доповнити iснуючу кiлькiсну статистику якiсною iнформацiєю, що допомагає визначенню динамiки бiзнес-циклу, пiкiв та моментiв змiни тенденцiй росту або спаду, i, в майбутньому, буде придатною для прогнозування змiн економiчного середовища.

Перший етап проекту, пiд назвою “Введення Дослiджень Дiлових Тенденцiй в Сферi Послуг України”, виконувався спiльно зi Швейцарським Iнститутом Дослiдження Дiлових Циклiв Федерального Iнституту Технологiй (KOF/ETH) у Цюриху. Проект дiяв в рамках Наукового Спiвробiтництва мiж Схiдною Європою та Швейцарiєю (SCOPE 2000-2003) та з жовтня 2000 року по жовтень 2003 року частково фiнансувався Швейцарським Агентством Розвитку та Спiвробiтництва при Мiнiстерствi Iноземних Справ Швейцарiї. Результатом цього етапу проекту була адаптацiя мiжнародних стандартiв проведення дослiджень тенденцiй пiдприємств сфери послуг до Українських умов, розробка анкет, методологiї проведення дослiдження, та пiлотнi опитування банкiв та пiдприємств сектору телекомунiкацiї.

На сьогоднi проект перейшов у другу стадiю. Починаючи з останнього кварталу 2003 року, ми проводимо опитування по повнiй вибiрцi пiдприємств, та друкуємо огляд результатiв опитування банкiв та сектору телекомунiкацiй. На метi розширення проекту та проведення опитувань iнших пiдприємств сфери послуг.

Чому виникла необхiднiсть у здiйсненнi такого проекту?

Традицiйна кiлькiсна статистика не вiдповiдає на питання, як оцiнюють агенти ринку ту чи iншу змiну економiчного життя, що вiдбулася. Для того, щоб планувати свою як тактичну, так i стратегiчну дiяльнiсть компанiям, що працюють в умовах конкретного тиску, необхiдна iнформацiя про те, якi саме настрої та очiкування переважають в їхньому сегментi економiки. Таким чином, для отримання повної та об’єктивної картини того, що вiдбувається в тому чи iншому секторi економiки, кiлькiсна статистика має доповнюватись i пов’язуватись iз якiсною iнформацiєю. Найважливiшим джерелом якiсної iнформацiї є дослiдження економiчної кон’юнктури кожного окремого сектору економiки, якi при поєднаннi дають картину дiлової активностi усiєї економiки. Методологiя кон’юнктурних дослiджень (Business Tendency Survey) була розроблена i започаткована нiмецьким iнститутом IFO (Мюнхен). Такi дослiдження набули широкого розповсюдження у свiтi i є корисним iнструментом для регулярного вiдслiдковувався перiодичних змiн бiзнес-середовища та визначення змiн дiлових настроїв.

 

До Наших Респондентiв

Щиро дякуємо Вам за участь у кон’юнктурному опитуваннi пiдприємств сектору послуг, яке проводилося Центром соцiально економiчних дослiджень CASE Україна. Ми вдячнi Вам те, що Ви знайшли можливiсть придiлити свiй час для вiдповiдi на запитання анкети. Це надзвичайно важливо для подальшого вдосконалення методики збору даних та пiдвищення точностi iндикаторiв побудованих на основi вибiркового опитування. Якщо у Вас з’являються питання або пропозицiї, будь ласка напишiть нам листа або звернiться за електронною адресою: bts@case-ukraine.kiev.ua.

Шановнi потенцiйнi учасники! Якщо ви зацiкавленi прийняти участь у опитуваннi, будь ласка завертайтеся до нас за тiєю ж електронною адресою: bts@case-ukraine.kiev.ua. Сподiваюся, що вiдповiдь на стандартнi питання стосовно опитування, якi ви можете знайти на цiй сторiнцi, допоможуть Вам зробити вибiр.

Вiдповiдi на Стандартнi Питання
Якi є види кон’юнктурних дослiджень?

Кон’юнктурнi дослiдження проводяться у два способи. Перше, це дослiдження, якi частiше за все мають на метi виявити конкретнi структурнi змiни у економiцi. Такi дослiдження проводяться час вiд часу i не є регулярними. Iнша група кон’юнктурних дослiджень проводиться на регулярнiй основi (здебiльшого раз на квартал). Вони мають на метi визначити змiни у станi економiки в короткотермiновiй перспективi. Саме в такому дослiдженнi Вам пропонується взяти участь.

Кого охоплюють регулярнi кон’юнктурнi дослідження?

Такi дослiдження охоплюють споживачiв або керiвникiв пiдприємств рiзних галузей, таких як: сiльське господарство, промисловiсть, будiвництво, торгiвля та послуги, а також “компетентних експертiв”. Пiд час опитування з’ясовується думка цих людей щодо того, як ситуацiя змiнилась протягом певного перiоду часу, i яких змiн вони очiкують протягом наступного перiоду (найчастiше цей перiод становить три мiсяцi або квартал).

Для чого використовуються результати кон’юнктурних дослiджень?

Такi дослiдження є надзвичайно корисним iнструментом регулярного спостереження за перiодичними змiнами бiзнес-середовища та визначення змiн дiлових настроїв. Данi, отриманi пiд час цих дослiджень, використовуються як основнi iндикатори для прогнозування майбутнiх змiн в економiцi. Найбiльш цiнними такi данi є для визначення пiкiв циклу, тобто моментiв, коли починається змiна загальної економiчної тенденцiї росту або спаду.

Яким чином проводиться дослiдження?

Дослiдження проводиться методом поштового опитування. Основним iнструментом отримання iнформацiї в дослiдженнях кон’юнктури промисловостi є анкета, заповнення якої не вимагає значних зусиль з боку респондента. Питання анкети є закритими, i респондент лише обирає певний варiант вiдповiдi серед кола варiантiв запропонованих в анкетi. Вiдповiдь на запитання анкети не вимагає нiякої кiлькiсної iнформацiї, лише якiсну. Запитання ставляться так, що вiдповiдь має бути не “скiльки”, а “яким чином”, тобто респонденти мають вiдзначити збiльшення, незмiннiсть або зменшення певного показника протягом певного перiоду часу, а також вказати, яких змiн цього показника вони очiкують протягом такого ж перiоду часу в майбутньому. Iнший тип запитань, який ставиться респондентам, має на метi визначити оцiнку представниками бiзнесу певних показникiв, використовуючи варiанти вiдповiдей “добре”, “задовiльно” чи “погано”.

Хто проводить аналiз результатiв дослiдження?

Центр соцiально-економiчних дослiджень CASE Україна має групу фахiвцiв, досвiдчених у проведеннi подiбного типу дослiджень. Окрiм того, ми також маємо змогу залучати провiдних захiдних та українських економiстiв для пiдготовки аналiтичних звiтiв за результатами проведених дослiджень.

Яким чином вiдбиралися пiдприємства для опитування?

Пiдприємства, якi потрапили до опитування, вiдiбранi методом випадкового вiдбору.

Хто матиме доступ до вiдповiдей, якi наданi окремим пiдприємством?

Вiдповiдi директора або уповноваженої ним посадової особи пiдприємства є суворо конфiденцiйними. Їх не надається анi уряду, анi будь-якiй державнiй чи приватнiй органiзацiї. Пiсля внесення даних в комп’ютерну систему, яка не мiстить назву пiдприємства, усi iндивiдуальнi вiдповiдi знищуються.

Що станеться з анкетними вiдповiдями?

Пiсля отримання по поштi заповнених Вами анкет, Вашi iндивiдуальнi вiдповiдi будуть внесенi до комп’ютерної системи, в якiй їх буде узагальнено з вiдповiдями отриманими вiд представникiв iнших пiдприємств (органiзацiй). Пiсля цього аркуш паперу з Вашими вiдповiдями знищується.

Скiльки часу займатиме заповнювання анкети?

Заповнення анкети забере не бiльше 10 хвилин Вашого часу. Варiанти вiдповiдей, що запропонованi в анкетi означають: “+” – зростання показника, “0” – те, що вiн залишився без змiн, “-” – показує на зменшення показника.

Що робити якщо в перiод проведення опитування ви плануєте, наприклад, бути у вiдрядженнi?

Ми дуже були б Вам вдячнi, якщо б Ви призначили на такий випадок, особу, яка буде вiдповiдати на запитання анкети замiсть Вас.

Який масштаб змiн цiкавить нас у вiдповiдi “збiльшення” чи “зменшення”?

Ви самi визначаєте, чи є будь-яка змiна – або збiльшення, або зменшення – значущою для пiдприємства. Головним критерiєм для нас є саме значущiсть, а не фактична величина.

Чому ми зосереджуємося лише на секторi банкiвських послуг та зв’язку?

Для даного дослiдження були обранi сектори сфери послуг, якi найбiльш динамiчно розвиваються. Поступово по мiрi успiху нашого дослiдження серед керiвникiв українських пiдприємств планується розширити коло обстежуваних пiдприємств й на iншi сектори сфери послуг.

 

Як пiдписатись

CASE Україна надсилає результати чергового раунду дослiдження по поштi безкоштовно до пiдприємств, якi надiслали вiдповiдi на анкети опитування. Будь-якi iншi пiдприємства, установи, або зацiкавленi особи, можуть отримати результати дослiдження на нашiй сторiнцi в Iнтернетi, або через розсилку електронною поштою. Якщо Ви хочете отримувати результати опитувань регулярно, будь-ласка надiшлiть Ваш e-mail на таку адресу: bts@case-ukraine.kiev.ua.

 

Спонсори

З 2000 по 2003 рiк проект частково фiнансувався за допомогою Швейцарського Агентства Розвитку та Спiвробiтництва при Мiнiстерствi Iноземних Справ Швейцарiї (http://www.sdc.admin.ch/). Ми також вдячнi Швейцарському Iнституту Дослiдження Дiлових Циклiв Федерального Iнституту Технологiй (KOF/ETH) (http://www.kof.ethz.ch/) за пiдтримку цього проекту.

На даний момент проект фiнансується за рахунок фондiв CASE Україна. Однак, для подальшого розвитку “Дослiдження Тенденцiй та Очiкувань Пiдприємств Сфери Послуг в Українi” потрiбно додаткове фiнансування.

Ми будемо радi спiвпрацi з людьми, якi зацiкавленi у розвитку незалежних аналiтичних проектiв в Українi, та сподiваємося, що бiзнесмени”- користувачi нашої iнформацiї зможуть нам допомогти. З пропозицiями звертайтеся за адресою: bts@case-ukraine.kiev.ua.

Тематичні напрямки
 • Огляд тенденцій бізнесу
 • Проекти

Жовтень 11, 2000